[PDF / Epub] ✅ Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla By Lorenss Frīmens – Natus-physiotherapy.co.uk10 thoughts on “Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla Benediktie U M Ka, Pasaules Krist G S Medit Cijas Kopienas Direktora Lorensa Fr Mena Un Luter U M C T Ja, Teolo Ijas Doktora Jura Rube A Kopdarba Tap Anu Pamudin Jusi Nesen Glob L Kr Ze Un T S Izrais Tais Finan U Strukt Ru Sabrukums Gr Mata Ir M In Jums Izprast M Sdienu Kr Zi, Kuras Izrais Tais Banku Krahs Ir Tikai Viena No Izpausm M, Un Pal Dz T Saskat T, Ka T Iez M Jaunu Evolucion Ro Posmu Cilv Ka Apzi As Att St B Atzi A Dod Iesp Ju Saskat T Kr Zes Rad T S Iesp Jas Autori V Las Piev Rst Uzman Bu Praktiskajai Medit Cijai Senai Cilv Ces Gudr Bas Izpausmei K Ce Am Uz Person G S Un Soci L S Harmonijas Atjauno Anu Ir J Auj Sevi Pa Emt Pie Rokas Un J M Ina Doties Gar , Klusuma Piln Medit Cijas Sv Tce Ojum Tad Ikviens Var S Uzd Vin T Savai Valstij Vienu Lab Ku, Ieciet G Ku, Paties Ku, Milo Ku Un Gudr Ku Cilv Ku L Fr Mena Tekstu No Ang U Valodas Tulkojis K Rlis Ols Aigara Truhina Dizains.