Pravidla směšného chování Epub ¾ Pravidla

Pravidla směšného chování ☉ Pravidla směšného chování PDF / Epub ❤ Author Emil Hakl – Natus-physiotherapy.co.uk Nov pr za Emila Hakla voln navazuje na autorovu nej sp n j knihu O rodi ch a d tech Ve t ech p b z ch p e vyprav soukromou kroniku sv ho dosavadn ho ivotaNejprve se vyd v se dv ma mlad mi p teli vyzko Nov pr za Emila Hakla voln navazuje na autorovu nej sp n j knihu O rodi ch a d tech Ve t ech p b z ch p e vyprav soukromou kroniku sv ho dosavadn ho ivotaNejprve se vyd v se dv ma mlad mi p teli Pravidla směšného PDF/EPUB or vyzkou et paragliding, aby se v nap l bezmocn m z v su za al p ibli ovat k vlastn minulosti Nejp sobiv j m, absolutn m p ed lem tohoto triptychu je lou en s otcem a z v r pat cest do dunajsk delty, symbolick mu pokusu naj t sebe sama I v nejsmutn j situaci si Hakl v hrdina dok e zachovat odstup a s jazykem i vlastn pam t zach z se stejnou bravurou jako Hrabal v Ha a Je ov em dne n , a proto drsn j , kdy v sebeironick ch glos ch a metafor ch konstatuje, o co jde outsider m i v t z m Vz jemn si p edv d t odrban plechov slepi ky sv ch ivot Natahovat kl a p ihl et, jak zobou Tahle kn ka se Haklovi skute n povedla je to nejlep z leto n ch esk ch pr z , Alice Hor kov , MF Dnes.


10 thoughts on “Pravidla směšného chování

 1. DaViD´82 DaViD´82 says:

  Ryz haklovina a do morku kost jak v tom dobr m jazykov i stylisticky p bitelsk vy d v , n ladotvornost , tak i v tom patn m forma m sty p eci jen v t z nad obsahem.


 2. Bosy Antek Bosy Antek says:

  Musia em w ko cu si gn po ksi k , kt ra b dzie odskoczni od skrojonych pod masowe gusta powie cide , z kt rymi ostatnio by o mi dane si spotyka Mia em ju serdecznie dosy tekst w Wiecie jakich Wystarcza o, e czyta em dialogi i dwa, trzy zdania bezosobowego i nijakiego stylu narratora, a ju cz owiek galopowa na przez kolejne rozdzia y Irytowa o mnie, e mog bez adnej straty pomija ca e akapity zb dnych opis w krajobraz w i wn trz, ubra i gest w, kolor w oczu i d ugo ci paznokc Musia em w ko cu si gn po ksi k , kt ra b dzie odskoczni od skrojonych pod masowe gusta powie cide , z kt rymi ostatnio by o mi dane si spotyka Mia em ju serdecznie dosy tekst w Wiecie jakich Wystarcza o, e czyta em dialogi i dwa, trzy zdania bezosobowego i nijakiego stylu narratora, a ju cz owiek galopowa na przez kolejne rozdzia y Irytowa o mnie, e mog bez adnej straty pomija ca e akapity zb dnych opis w krajobraz w i wn trz, ubra i gest w, kolor w oczu i d ugo ci paznokci Jaki pisarz yna m czy si , bym o tym wszystkim przeczyta , a ja wzruszam ramionami, bo guzik mnie interesuje, jakiej d ugo ci sukienk nosi a hrabianka i o kt rej wysz a z domu Wiem, jestem pod y.Znalaz em wi c tekst, kt ry nie pozwoli si przeczyta w biegu Zasady miesznego zachowania czeskiego pisarza Emila Hakla Gdybym w czasie lektury pozwoli sobie na chwil dekoncentracji, na drog na skr ty, umkn yby mi zdania najzwyczajniej w wiecie pi kne, egzotyczne, poetyckie i dziwne Por wna bym to do jazdy poci giem wystarczy tylko na chwil odwr ci wzrok, by oczom umkn y niepowtarzalne detale krajobrazu No powiedzmy, e mniej wi cej o to chodzi Ksi ka podzielona jest na trzy cz ci, kt re opisuj trzy epizody z ycia starzej cego si pisarza Najpierw korzysta z w tpliwej przyjemno ci paraglidingu unosz c si na spadochronie, przypomina sobie w asn m odo , dziwaczn s u b w wojsku, relacje z jeszcze dziwniejsz dziewczyn , potem odwiedza w szpitalu umieraj cego ojca, w ostatniej cz ci wybiera si z kolegami na ryby, by przy okazji spe ni ostatni wol zmar ego Tak naprawd nic si nie dzieje samotny bohater rozmawia, wspomina, podsumowuje, spowiada si przed czytelnikiem Piel gnuje zu yte prywatne rytua y Dawno przekroczy smug cienia, prze y kryzys wieku redniego, ale nie nast pi o po nim adne nowe rozdanie, a druga m odo okaza a si mitem enuj ce pr by dogonienia ycia s raczej wymuszane przez innych Bohater jest pchany, prowadzony, mobilizowany, ale niewiele si aktywno ci podejmuje sam z siebie Ci, kt rzy maj do niego jeszcze odrobin cierpliwo ci, walcz o jego uwag , o to by cho przez chwil skoncentrowa na nich spojrzenie Za dziesi lat zesrasz si z przera enia, e wszystko zmarnowa e Przyjdzie czas, e b dziesz wdzi czny za ka dy przypadkowy spam, bo b dzie ci odwala o z samotno ci ostrzega jeden z sms w, jakie otrzymuje bohater My licie, e zrozumia przekaz Smutne to jest ycie Najwi kszym osi gni ciem jest w asna g ba na billboardach, jedynym cz onkiem rodziny, z kt rym trzeba porozmawia , jest le cy w szpitalu ojciec, miejscem, do kt rego jest sens si wybra , jest delta Dunaju cywilizacyjny mietnik pe en chwast w, elbetonu i natr tnych owad w W sumie niczego nowego od Hakla nie us ysza em Kilka razy roz mieszy y mnie enuj ce przygody bohater w, wiele razy westchn em g ucho, gdy pisarz przypomnia mi o nijako ci i banale ycia, najcz ciej jednak przeciera em oczy ze zdumienia Fantastycznie prowadzona narracja utkana jest z ca ej masy rodk w poetyckich Odkrywcze i o ywcze metafory lub por wnania Z y jak diabe morski zapisuj w pami ci i b d si pos ugiwa potwierdzaj , e proza jako taka mo e bez wi kszych problem w wch on to, co we wsp czesnej poezji brzmia oby w za ma o wyrafinowany spos b Chrzani wsp czesn poezj Czy polecam Tak Na tle innych, pewnie bardziej rozpoznawalnych tekst w czeskich pisarzy, Zasady miesznego zachowania nie wyr niaj si czym szczeg lnym Ale wystarczy, e dacie tej ksi ce szans , a wtedy na pewno si ze sob dogadacie


 3. Ronja Ronja says:

  Prost edn st o vztahu syna, kter se nenau il hr t podle pravidel ivota, a um raj c m otcem, byl fajn Ten zbytek, ten u tak moc fajn nebyl, n kdy ta snaha o zaj mavou formu prost nevyjde.


 4. Řehoř Samsa Řehoř Samsa says:

  M m Hakla tak n jak r d jak kresl obrazy ztracen ch osud a p edur en ch ivotn ch ztroskotanc , kte jsou vlastn norm ln , nejnorm ln j a nejopravdov j proto e nic nep edst raj , ij sami sebou, ij pro sebe, sv ivoty, nic neob tov vaj , nic neztr cej , nic nemaj Nic Osvobozeni od v eho, nic nevlastn Doktor z d lky p ikyvuje S uspokojen m kvituje, jak se na t idli kym c m Zd se mu, e se vyzn v m z ehosi hlubinn ho e pozd , ale p ece nach z m cestu ke sv mu stvoM m Hakla tak n jak r d jak kresl obrazy ztracen ch osud a p edur en ch ivotn ch ztroskotanc , kte jsou vlastn norm ln , nejnorm ln j a nejopravdov j proto e nic nep edst raj , ij sami sebou, ij pro sebe, sv ivoty, nic neob tov vaj , nic neztr cej , nic nemaj Nic Osvobozeni od v eho, nic nevlastn Doktor z d lky p ikyvuje S uspokojen m kvituje, jak se na t idli kym c m Zd se mu, e se vyzn v m z ehosi hlubinn ho e pozd , ale p ece nach z m cestu ke sv mu stvo iteli Vyh ezl motory, pokroucen plechy, nejty vysypan do p sku, pit m do otcova odpojen ho sluchovodu Trubky, hadice, odpadan krytky, zkroucen ebra, v ecko zarostl kru inou, posran vod rack , v pln cejtim ty zpuch el pneumatiky, vyteklej volej, ten do k del zad enej nebeskej prach Tenhle tejden se specializuju na vraky izraelskejch Kurnass V Ber ev jich hnijou des tky, mezi nima e t p edloni rliv utajovanej p zrak RF 4ES Peace Jack P ed trn cti dny m zase braly MiGy 15 a 19, sprost , k iv snejtovan brachrat roury S tou nesmlouvavou nas vac hubou vep edu, rozum Mo n je divn , e se zabejv m takovejma kravinama, k m M zkr tka fascinuje ten bezd vodn prudkej optimizmus a traumata dvac t ho stolet , st d n jatek s rajskejma zahradama kvetouc ch ekonomik Plynulej p erod bezstarostn ho vejletu v pochod smrti Zaj m m prav podoba t ch chvil Sb r m fotky, no Jsem spotter V e m e vrazit, do eho chce A nemus to bejt nic vzne en ho Naopak, m stupidn j podn t, t m siln j rezonance Tat k jem ounce pochrocht v Dr m ho za ruku N kde tu vis cedule, e se n v t vy daj , aby se nedot kaly pacient Puchvaldek to naopak propaguje, tak se v tom vyznej Mo n si k , e jsem se za t ch pades t let nikam neposunul, ept m Ale neni to tak vid m v ci z pln nov ho, mnohem zaj mav j ho hlu P inejmen m se dozv d m, e tenhle sv t nen jedinej, e sv t je spousta Dokonce i na stejn m m st ve stejn m ase se jich vyskytuje n kolik Fakt je, e praktickej v stup je nulovej, nikoho to nezaj m Zn m jsou pln svejch vlastn ch objev A muj synek, tvuj vnuk Ten trajd po Evrop a vyd r pomoc roz t p n ho ega, kter m po mn , star bohat ensk Stal se z n j euro gigolo Ozve se jednou za rok Sere na m , jako j sral na tebe


 5. Nils Nils says:

  Hoe schrijf je wereldliteratuur Het gevaar in een thematisch grootse, een emotioneel ambitieuze roman, is vaak dat de personages te specifiek zijn en daardoor afstand scheppen, of dat ze te vaag blijven omdat ze iets moeten uitbeelden, of in een tor veranderen Niet zo in Kerkhof aan zee.Hier gaat het om een vader en zoon De eerste is stervend, de ander een ietwat vereenzaamd en aan lagerwal geraakt vijftiger De actie voltrekt zich in Praag, en ergens in het kapotte Roemeense rietland bij de Hoe schrijf je wereldliteratuur Het gevaar in een thematisch grootse, een emotioneel ambitieuze roman, is vaak dat de personages te specifiek zijn en daardoor afstand scheppen, of dat ze te vaag blijven omdat ze iets moeten uitbeelden, of in een tor veranderen Niet zo in Kerkhof aan zee.Hier gaat het om een vader en zoon De eerste is stervend, de ander een ietwat vereenzaamd en aan lagerwal geraakt vijftiger De actie voltrekt zich in Praag, en ergens in het kapotte Roemeense rietland bij de Zwarte zee Ik had vervreemding verwacht maar heb het tegendeel ervaren.De flaptekst focust dan ook overdreven op de vader zoongesprekken slechts een klein onderdeel in de roman en verwijst herhaaldelijk naar Hakl s Zoon vader hoewel dat volgens de auteur zelf weinig aansluit Kerhof aan zee is veel meer dan de emobio die je zou verwachten.Het eerste deel vergt inderdaad wat gewenning Waar zijn we, wie is dit, en wat is er in s hemelsnaam aan de hand De taal is hier radicaal en de tekst flitst van een bizarre parachutevlucht naar herinneringen uit de jeugd van het hoofdpersonage Het tweede deel leest veel traditioneler n veel aangrijpender Hier leren we ook de vader en enkele andere familiale en relationele satellieten kennen De stijl blijft droog met buien van cynisme en donkere humor.Het derde deel wordt in recensies nauwelijks vermeld maar is het sterkst In een hallucinante mix tussen een post apocalyptische roadmovie en een bedevaart krijgen de gebeurtenissen vorm, kijken we in de ziel van de karakters en worden de thema s vriendschap en liefde, leven en dood vakkundig gedissecteerd Dit deel is tegelijk postmodernisme, realisme en huiveringwekkende po zie.Het sterke aan Kerkhof is dat het verhaal nergens naar abstractie neigt De lezer blijft in de 21ste eeuw, in deze wereld, en vindt herkenning in de sms gesprekken, de pijnlijke grappen en ludieke situaties Het verdriet, het isolement, de teleurstelling, de hoop lijken eerst verwaarloosbare neveneffecten uit een bijsluiter, maar blijken achteraf zeer re el aanwezig Dit is zo n roman die maar doordendert en nergens over gaat, tot je hem uit hebt Dan merk je dat hij dagenlang doorzindert en je er nog lang niet klaar mee bent


 6. Pečivo Pečivo says:

  7 10 t i p b hy jednoho osamocen ho pades tn ka se etly dob e P n je sympatickej, proto e m posranej ivot, m syna, iv se psan m, je s m a leje Obzvl prost edn p b h, kde popisuje posledn chv le se sv m otcem v nemocnici, kde pan t ta um r , je skv lej.N sledn cesta hlavn ho hrdiny se dv ma p usema lod na v chod k mo i u tak z bavn neni ob as sv tl v jimky v podob sms diskuze s jeho buchti kou v Praze, kter u n j mermomoc chce p espat.Hakl p e p kn , akor t m to moc 7 10 t i p b hy jednoho osamocen ho pades tn ka se etly dob e P n je sympatickej, proto e m posranej ivot, m syna, iv se psan m, je s m a leje Obzvl prost edn p b h, kde popisuje posledn chv le se sv m otcem v nemocnici, kde pan t ta um r , je skv lej.N sledn cesta hlavn ho hrdiny se dv ma p usema lod na v chod k mo i u tak z bavn neni ob as sv tl v jimky v podob sms diskuze s jeho buchti kou v Praze, kter u n j mermomoc chce p espat.Hakl p e p kn , akor t m to moc nebav Ale je to kr tk , tak e to zas tak hrozn nejni a ne za ne nudit, tak je konec


 7. Jakub Jakub says:

  M m r d ten o chlapech, kterejm tak n jak ut k ivot Se asi p ipravuju, abych v d l, do eho jdu Ide ln je, kdy jsou ti chlapi nav c n jak vzd lan chyt vtipn , maj takov ty nihilistick pr vodky a tak O tom p e Hakl, kali mi A taky vo pit , to m taky r d Tak jo A dobr M j prvn Hakl Nad enej nejsem, ale ani zklamanej Co jsem vlastn cht l, dn velk amplitudy, ono taky co jin ho bych m l cejtit, kdy takovej je i lajf hlavn ho hrdiny Trefilo se mi to nav c do pr M m r d ten o chlapech, kterejm tak n jak ut k ivot Se asi p ipravuju, abych v d l, do eho jdu Ide ln je, kdy jsou ti chlapi nav c n jak vzd lan chyt vtipn , maj takov ty nihilistick pr vodky a tak O tom p e Hakl, kali mi A taky vo pit , to m taky r d Tak jo A dobr M j prvn Hakl Nad enej nejsem, ale ani zklamanej Co jsem vlastn cht l, dn velk amplitudy, ono taky co jin ho bych m l cejtit, kdy takovej je i lajf hlavn ho hrdiny Trefilo se mi to nav c do pr zdn n lady z m ho p ro n ho pobytu v Praze, mo n bych taky pot eboval n jakej Dunaj, kde se odehr v druh p lka knihy Ta m bavila v c, sm nej je ale ivot i tam.P e tu si od n j n co dal ho, odsejp to a je to chytrej pasr, ten Hakl Taky jsem etl, e p im en posranej ivot dob e popisuje Ladislav er , tak na n j se taky t m.Taky jsem d ky n mu narazil na knihu sebran ch kritik od Pavla Janou ka, stra n vtipn , tak e su spoko


 8. Katie Katie says:

  Co k tomu ct Pokud m te podobn jako j pro Hakla slabost, nebudete Pravidly zklam ni, proto e tohle je typick Hakl.Pokud v s nebav st o zoufalci, kter se jen tak protlouk ivotem, a ek te od kn ky po dn p b h, tak to rad i ne t te.Motiv s otcem mi trochu p ipomn l Balab novo Zeptej se t ty, ale vlastn mi tohle p i lo daleko lep A telefonick rozhovory o nejv t vyloven chobotnici byly bo.


 9. Honza Hajduch Honza Hajduch says:

  Tak to byla rychlovka Kniha je napsana velmi dynamicky, pritazlive, Hakl veci kolem sebe jen tak natukava, stouch sem, stouch tam, az je z toho takovej ten klasickej kaleidoskop chlapka ve strednim veku Predne bych ale mel rict, ze Haklovy hrdinove a ja jsme si hodne, hodne podobni, takze tezko psat neco objektivniho Celou dobu se u toho clovek lehce usmiva a vzpomina si, kdy neco podobneho zazil, jestli v devadestejch nebo pozdej. Hakl je proste vtipnej a bystrej chlapek a tohle dilko se Tak to byla rychlovka Kniha je napsana velmi dynamicky, pritazlive, Hakl veci kolem sebe jen tak natukava, stouch sem, stouch tam, az je z toho takovej ten klasickej kaleidoskop chlapka ve strednim veku Predne bych ale mel rict, ze Haklovy hrdinove a ja jsme si hodne, hodne podobni, takze tezko psat neco objektivniho Celou dobu se u toho clovek lehce usmiva a vzpomina si, kdy neco podobneho zazil, jestli v devadestejch nebo pozdej. Hakl je proste vtipnej a bystrej chlapek a tohle dilko se mu opravdu povedlo, neni co resit, petihvezdna zalezitost


 10. elektrospiro elektrospiro says:

  V jime n pr za sebekritick , pozorn vn maj c sv t, humorn , psan v podstat obecnou e tinou Pro m ty t i sti p b h o prvn m letu pades tn ka na pad ku a jeho rozj m n sv minulost , pak nemoc a um r n jeho otce Op t p e o mn , Ne, nep u, tati a kone n cesta Dunajem v Rumunsku, aby rozpt lit popel otce v mo i, byly jedine n z itek a doslova jsem to v echno vid l Mohl by to b t film, e i by to um li nato it A koliv rad i jsem si tento film prom tal s m, ve vlastn h V jime n pr za sebekritick , pozorn vn maj c sv t, humorn , psan v podstat obecnou e tinou Pro m ty t i sti p b h o prvn m letu pades tn ka na pad ku a jeho rozj m n sv minulost , pak nemoc a um r n jeho otce Op t p e o mn , Ne, nep u, tati a kone n cesta Dunajem v Rumunsku, aby rozpt lit popel otce v mo i, byly jedine n z itek a doslova jsem to v echno vid l Mohl by to b t film, e i by to um li nato it A koliv rad i jsem si tento film prom tal s m, ve vlastn hlav


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *