Free ↠ Izrael już nie frunie By Paweł Smoleński – Natus-physiotherapy.co.uk


Izrael już nie frunie Pasjonuj Ca Opowie O Pa Stwie Izrael W Dwudziestu Kilku Znakomitych Reporta Ach Pawe Smole Ski Prowadzi Nas Po Zau Kach Izraelskich Miast, Po Miasteczkach I Kibucach, Po Pla Ach, Knajpach I Wi Tyniach Wsz Dzie Gdzie Si Da, W Salonach I Na Bazarach, Rozmawia Z Lud Mi S Ucha Ich Opowie Ci I Pisze O Fatimie I Innych Kobietach Ze Stowarzyszenia Sziruk Jad Cych Z Misj Do Kobiet Izraelskich, O Yciu Osadnik W W Strefie Gazy I O Likwidacji Ydowskich Osiedli, O Chorobie Zwanej Syndromem Jerozolimy , O Rozpaczy I Nadziei, O Kibucu Beverly Hills Na Pustyni Negew, O Murze Oddzielaj Cym Izrael Od Terytori W Palesty Skich I Powszednim Yciu Po Obu Jego Stronach, O Rabinach I Sprzedawcach Marihuany, O Chasydach I Tych, Kt Rzy Przyjechali Budowa Nowe Pa Stwo, O Wierze I Odchodzeniu Od Wiary, O Polityce I Codziennym Yciu, O L Ku I Jego Prze Amywaniu, O Konfliktach I Podzia Ach, O Izraelu Amosa Oza I Etgara Kereta, O Zapachach I Kolorach, O Ydach Z Polski, Maroka, Rumunii, Jemenu, Ukrainy, Etiopii, O Tym Niezwyk Ym, Unikalnym Tyglu Kultur, Religii, Czas W, Obyczaj W Pisze O Idei, Kt Ra By A Najpierw I O Ziemi, Na Kt Rej Przysz O J Urzeczywistni.


10 thoughts on “Izrael już nie frunie

 1. says:

  Tato kniha, kter je klasickou uk zkou skv l polsk report n koly u n s vy la u vydavatelstv Doko n pod jm nem Izrael se u nevzn Ten m j v tisk od polsk ho vydavatelstv Czarne byl ji tvrt m vyd n m t to konkr tn knihy, tak e jde o dost sp n titul Samotn n zev knihy je odkazem na jeden z p b h obsa en ch v t to knize, kter pojedn v o dvou bratrech chasidech, z nich si jeden tajn p e te Darwina a pak tento skv l k jedn z presti n je ivy opust tut...


 2. says:

  Kolejna wietna ksi ka Paw a Smole skiego W rozmowach pr buje znale odpowiedzi na pytania czym ten by , czym mia by , jaki jest i w kt r stron zmierza Izrael i Palestyna.


 3. says:

  Wci gaj ca ksi ka Bardzo du o o strachu, zar wno yd w, jak i Palesty czyk w Z obu stron wyra nie pokazany przyrost lepej, fanatycznej religijno ci.


 4. says:

  st tuto knihu o Izraeli je jako skl dat mozaiku postupn jednotliv kam nky p evrac te v ruce, pot k v te a pak se sna te vlo it na to spr vn m sto v sledkem nebude dokonal mozaika, ale jak si n znak, obraz sp tu en , bez pevn ch obrys a tvar Jednotliv rozhovory a post ehy n kdy p ipom naj sp filozofick vahy, ale p esto ten m pocit, e vid konkr tn ho lov ka, dok e pochopit jeho postoj a nahl dnut m do jeho ivotn ho p b hu pochopit alespo trochu dne n izraelskou r st tut...


 5. says:

  Doskona a Szerokie i obiektywne przedstawienie trudnego i z o onego tematu.


 6. says:

  wietna ksi ka M dra i wnikliwa.


 7. says:

  Pawe Smole ski to dziennikarz Gazety Wyborczej , reporter, publicysta i pisarz Jest autorem kilku ksi ek o tematyce politologicznej, m in Irak Piek o w raju , Pokolenie kryzysu czy Poch wek dla rezuna Izrael ju nie frunie to zbi r dwudziestu kilku znakomitych reporta y opisuj cych rzeczywisto Erec Israel Smole ski rozmawia, rozmawia i jeszcze raz rozmawia z lud mi Nie epatuje swoimi opiniami Przedstawia opinie mieszka c w tego kraju zar wno Izraelczyk w jak i Palesty czyk w Pawe Smole ski to dziennikarz Gazety Wyborczej , reporter, publicysta i pisarz Jest autorem kilku ksi ek o tematyce politologicznej, m in Irak Piek o w raju , Pokolenie kryzysu czy Poch wek dla rezuna Izrael ju nie frunie to zbi r dwudziestu kilku znakomitych reporta y opisuj cych rzeczywisto Erec Israel Smole ski rozmawia, rozmawia i jeszcze raz rozmawia z lud mi Nie epatuje swoimi opiniami Przedstawia opinie mieszka c w tego kraju zar wno Izraelczyk w jak i Palesty czyk w Stara si by obiektywny i moim zdanie...


 8. says:

  Je li masz przeczyta jedn ksi k o Izraelu, przeczytaj t Porusza wszystko, co kot uje, zderza si i zgrzyta w Izraelu i co czyni go tak niezwyk ym Zdawa oby si , e nie spos b na 300 stronach reporta u odda nasycenie przesyt zmys owych dozna , dziuraw mozaik tradycji, religii i narodowo ci, kipi cy tygiel skrywaj cy wzajemne al...


 9. says:

  Doskonale zestawione rozmowy, prezentuj ce rozmiar bezradno ci obu stron palesty sko izraelskich relacji.


 10. says:

  straszna reakcja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *