➪ Sister Shako and Kolo the Goat Read ➲ Author Vedat Dalokay – Natus-physiotherapy.co.uk


10 thoughts on “Sister Shako and Kolo the Goat

 1. says:

  Kolo bana Juan Ram n Jim nez in Platero ile Ben kitab ndan ald m tad verdi fakat bir farkla, Kolo kendi memleketimin, Elaz n s z varl yla zenginle tirilmi bir kitap bu y zden daha bir yak n Okurken zaman zaman E k ya filmini de akl ma getirdi Kolo, s cak ve naif bir masal okumak isteyen herkes i in Vedat Dalokay n kendisinin de dedi i gibi San r m g zel masal, ocu a da, dedeye de seslenir yediden yetmi e t m ku aklara


 2. says:

  I found this to be a cute recollection of the author s childhood memories growing up in Turkey Some of it was sad, some funny.


 3. says:

  Sunu yaz s ndaki imdi d n yorum Masal kimler i in yaz l r c mlesini ve arka kapakta 9 12 olarak belirtilen ya aral n baz al rsak hali haz rda 32 ya nda olan birisi bu sat rlar yazd na g re, yeni bir Sanat, sanat i in midir, toplum i in mi ikilemi yarat rcas na yle bir soru sorabiliriz Masal, b y k i in midir, ocuk i in mi Sanat n, ayn anda, hem sanat hem de toplum i in yap labilecek bir ey oldu una inanan bir insan olarak, az nce yaratt m d nd m kafa kar kl Sunu yaz s ndaki imdi d n yorum Masal kimler i in yaz l r c mlesini ve arka kapakta 9 12 olarak belirtilen ya aral n baz al rsak hali haz rda 32 ya nda olan birisi bu sat rlar yazd na g re, yeni bir Sanat, sanat i in midir, toplum i in mi ikilemi yarat rcas na yle bir soru sorabiliriz Masal, b y k i in midir, ocuk i in mi Sanat n, ayn anda, hem sanat hem de toplum i in yap labilecek bir ey oldu una inanan bir insan olarak, az nce yaratt m d nd m kafa kar kl nda da Masal herkes i indir in taraf nday m


 4. says:

  Interesting, felt like it was written by someone with a story but not much writing experience.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Sister Shako and Kolo the Goat Translated From The Turkish By Guner Ener Sister Shako S Husband And Two Sons Were Killed As Part Of A Vendetta Instead Of Being Bitter, However, She Allowed Her Abiding Faith, Her Harmony With The Land, And Her Exuberant Spirit To See Her Through A Vivid And Elegiac Portrayal Of An Elemental Wise Woman And Of The Rural Turkey Where She Lived Half A Century Ago Kirkus Reviews.

 • Hardcover
 • Sister Shako and Kolo the Goat
 • Vedat Dalokay
 • English
 • 10 November 2018
 • 0688132715

About the Author: Vedat Dalokay

10 Kas m 1927 de Elaz da do du lk, orta ve lise renimini Elaz da tamamlad 1949 y l nda stanbul Teknik niversitesi Mimarl k Fak ltesi nden mezun oldu 1950 1951 de PTT ve Bay nd rl k Bakanl nda mimar olarak g rev yapt 1951 1952 de Paris tekiSorbonne ehircilik Enstit s nde lisans st al mas yaparken Auguste Perret ve Le Corbusier gibi nl mimarlar n b rolar nda al t 1954 te Ankara da Dalokay Mimarl k At lyesi ni kurdu 1964 1968 y llar aras nda Ankara Mimarlar Odas ube Ba kanl ve Mimarlar Odas Genel Sekreterli i, 1973 1977 y llar aras nda Ankara Belediye Ba kanl yapt Bir ok ulusal proje yar mas na kat lan Vedat Dalokay, 13 birincilik olmak zere bir ok d l ve mansiyon kazand Uluslararas alarda kat ld slamabad Kral Faysal Camii Pakistan, 1970 , Cidde slam Kalk nma Bankas Genel Merkezi Suudi Arabistan, 1980 , Ba bakanl k Kompleksi Pakistan, 1984 , stanbul Taksim Alan 1987 , Pakistan Ulusal An t 1977 proje yar malar nda birincilik kazand Yap tasar mlar nda geleneksel kal plar n d na kan yeni bi im aray lar na gitti e itli meslek dergilerinde kentle me, gecekondu, belediyecilik ve dinsel mimarl k konular nda yaz lar yazd 21 Mart 1991 de K r kkale yak nlar nda ge irdi i trafik kazas nda hayat n kaybetti Kolo adl ocuk yk s yle 1980 T rk Dil Kurumu ocuk Yaz n d l n , 1995 y l nda da American Library Association taraf ndan verilen Mildred L Batchelder d l n kazand Kolo, ngilizce, Almanca ve Dancaya evrildi.