[Download] ➺ V mene otca ➿ Balla – Natus-physiotherapy.co.uk

V mene otca Nap Nav Novela S Antikoncom


10 thoughts on “V mene otca

 1. says:

  ,


 2. says:

  ,, ,,, ,, ,, ,,, ,, , , ,


 3. says:

  Za oknami vlaku bola tma a v nej pokojne mohli st aj pokr ten domy, ktor s ubuj svojim obyvate om astie Ale to nepr de, ak sa o nepok sia Genera n novela s ve kou d vkou zkosti Postavy, ktor ne utuj a tyriciatnici, ktor s odut frajeri Zatia h dam najlep Ballov text, ak som tala Pozoruhodne t asov zmes dr pohromade.


 4. says:

  Objekt vne femonen lne nap san a 5 , len ke ja tak knihy nem m r d Zabilo by autora, keby nap sal nie o radostnej ie a so astn m koncom


 5. says:

  Ako e fajne, ale depresia Ale fajne.


 6. says:

  As so many other people have noted, having Slovak texts translated is a really rare treat so it s fantastic that Julia and Peter Sherwood were able to take the time to do this and provide what I imagine is a pretty faithful translation of Balla s works The way that people liken Balla s works to Kafka are definitely true they are uneasy in how they address the mundane, typical aspects of human life towards the end of the titular novella In the Name of the Father , a woman named L alika states As so many other people have noted, having Slovak texts translated is a really rare treat so it s fantastic that Julia and Peter Sherwood were able to take the time to do this and provide what I imagine is a pretty faithful translation of Balla s works The way that people liken Balla s works to Kafka are definitely true they are uneasy in how they address the mundane, typical aspects of human life towards the end of the titular novella In the Name of the Father , a woman named L alika states Whose life isn t slapstick There are only two options slapstick or tragicomedy The novella is unsettling, as the narrator is trying to come to terms with a failed marriage and also seemingly ignore something that is growing in the basement of his home Definitely worth checking out his work and I hopeof it is translated in the future


 7. says:

  Balla v najlep ej forme Skvel kr tky rom n O n s Slov koch z obc , Slov koch bez snov Slov koch so snami a ich desivou exek ciou A yggdrasil k tomu Treba ta 4.5 5


 8. says:

  Ve k potenci l zmaren zl m v berom slovnej z soby, ktor nezapad M me to zhodi na ne bozvu n sloven inu asi ani rad ej nie Autorov prvotn z mer vystihn t surovos existencie, podzemn pivni n priestory ivota zn kou nevhodne vybran ch vulgarizmov, popr pade nie ve mi re it mi pojmami, ktor nar uj kohernetnos textu, preto e vyt aj a v loveku zanech vaj len zl pocity vo i editorovi.Leitmot v rovnako ako aj jednotliv my lieky s prinajmen om zauj mav , aj ke vplyv Kafky Ve k potenci l zmaren zl m v berom slovnej z soby, ktor nezapad M me to zhodi na ne bozvu n sloven inu asi ani rad ej nie Autorov prvotn z mer vystihn t surovos existencie, podzemn pivni n priestory ivota zn kou nevhodne vybran ch vulgarizmov, popr pade nie ve mi re it mi pojmami, ktor nar uj kohernetnos textu, preto e vyt aj a v loveku zanech vaj len zl pocity vo i editorovi.Leitmot v rovnako ako aj jednotliv my lieky s prinajmen om zauj mav , aj ke vplyv Kafky je viac ne cite n , mo no takto by to vyzeralo, keby sa Franz bol b val narodil do nehostinn ho ju n ho Slovenska kde je najv m paradoxom nie absurdita bl zkosti alebo odcudzenia, ale paradox jazyka, ktor dok e inak pozoruhodn dielo degradova na on preklady zo sedemdesiatych rokov, na ktor by slovensk literat ra najrad ej zabudla koda, e toto dielo je viac manifestom dopadu nevhodne zvolenej jazykovej tyliz cie ako podpovrchov reflexie o v smechu nad rodinn mi putami, ktor nevia u tak ako by mali, len nech vaj vynikn vzdialenostiam medzi neprepojite n mi gener ciami


 9. says:

  Za ul som zvuky v pivnice.Tam dolu v polotme ena kromp om b ila do bet novej dl ky Iskry lietali, bet n pukal Nevidela ma, ale ur ite c tila pach zaolejovan ch mont rok.Kr om cez dl ku sa tiahla prasklina.Nevedel som, o poveda.Povedal som Kope Vyslobodzujem o vyslobodzuje To, o ste uv znili Ty s bratom Je to tam dolu o Semeno U d vno by vykl ilo, neby toho prekliateho hrub ho hnusn ho bet nu ena dych ala a vihala kromp om Ty a tvoj brat Urobil Za ul som zvuky v pivnice.Tam dolu v polotme ena kromp om b ila do bet novej dl ky Iskry lietali, bet n pukal Nevidela ma, ale ur ite c tila pach zaolejovan ch mont rok.Kr om cez dl ku sa tiahla prasklina.Nevedel som, o poveda.Povedal som Kope Vyslobodzujem o vyslobodzuje To, o ste uv znili Ty s bratom Je to tam dolu o Semeno U d vno by vykl ilo, neby toho prekliateho hrub ho hnusn ho bet nu ena dych ala a vihala kromp om Ty a tvoj brat Urobili ste to schv lne Pochovali ste to Mysleli ste si, e naveky Zmizni odtia to Mu ma Spa uje ma Nie o ju spa ovalo M m dos tvojich klamstiev kri ala.Poobzeral som sa Mojich Ja ni nehovor m Ml m Nikdy sa nerozpr vame S tebou sa ned rozpr va C tim ka d jedno tvoje zaml an slovo Je mi z teba zle R chlo som sa vyparil


 10. says:

  HR Ballina novela U ime oca sa eto je pripovijedanje glavnog lika o vlastitom ivotu koji to no karakterizira prazni, upadljivi prostor na stranicama izme u pojedinih poglavlja Cijela recenzija SK Ballova novela V mene otca je stru n m rozpr van m hlavnej postavy o vlastnom ivote, ktor trefne charakterizuje pr zdny do o bij ci priestor na str nkach medzi jednotliv mi kapitolkami Cel recenzia HR Ballina novela U ime oca sa eto je pripovijedanje glavnog lika o vlastitom ivotu koji to no karakterizira prazni, upadljivi prostor na stranicama izme u pojedinih poglavlja Cijela recenzija SK Ballova novela V mene otca je stru n m rozpr van m hlavnej postavy o vlastnom ivote, ktor trefne charakterizuje pr zdny do o bij ci priestor na str nkach medzi jednotliv mi kapitolkami Cel recenzia