مردم نگاری آموزش MOBI Á مردم


  • Paperback
  • 301 pages
  • مردم نگاری آموزش
  • نعمت الله فاضلی
  • Persian
  • 12 August 2017

7 thoughts on “مردم نگاری آموزش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مردم نگاری آموزش[Read] ➳ مردم نگاری آموزش Author نعمت الله فاضلی – Natus-physiotherapy.co.uk کتاب حاضر توصیف ها و تحلیل های انسان شناسانه و خواندنی از ابعاد آموزش و پرورش ایران می باشد
در بخشی از کتاب ن کتاب حاضر توصیف ها و تحلیل های انسان شناسانه و خواندنی از ابعاد آموزش و پرورش ایران می باشددر بخشی از کتاب نویسنده با تکیه بر تجربه های دوران دانش آموزی و مدرسه اش روایات خواندنی و تحلیلی همه جانبه از پیامدها و تاثیرات سازنده و مخرب مدرسه بر شخصیت و شیوه زندگی او ارائه می کنددر یخش های دیگر کتاب ما با تحولات آموزش و پرورش در ایران و در نتیجه گسترش رایانه و اینترنت مردم نگاری PDF/EPUB or آشنا می شویم.


About the Author: نعمت الله فاضلی

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the مردم نگاری آموزش book, this is one of the most wanted نعمت الله فاضلی author readers around the world.