Proljeća Ivana Galeba PDF ½ Proljeća Ivana

Proljeća Ivana Galeba ❰Reading❯ ➿ Proljeća Ivana Galeba Author Vladan Desnica – Natus-physiotherapy.co.uk Najzna ajniji roman hrvatskog pisca Vladana Desnice, koji je po samom autorovom priznanju nastajao punih dvadeset godina od do same objave romana godine Fabula romana prili no je jednostavna rije je Najzna ajniji roman hrvatskog pisca Vladana Desnice, koji je po samom autorovom priznanju nastajao Proljeća Ivana PDF/EPUB or punih dvadeset godina oddo same objave romanagodine Fabula romana prili no je jednostavna rije je o prisje anjima glavnog lika Ivana Galeba, glazbenika, za vrijeme njegova boravka u bolnici izme u dva prolje a Rije je o ispovjednoj prozi, psihoanaliti koj autoanalizi gdje se iznosi itav ivot glavnog junaka, od djetinstva do boravka u bolnici, sa svim pro ivljanjima koje jedan intelektualac do ivljava i osje a.


10 thoughts on “Proljeća Ivana Galeba

 1. Srđan Srđan says:

  Iako su neki dijelovi dosta bolji od drugih, sveokupno mi je omiljena knjiga s na ih prostora koju sam dosad pro itao


 2. Norah Una Sumner Norah Una Sumner says:

  Do Kolumba, s ovjekom su umirala tri kontinenta poslije Kolumba etiri, a jo kasnije pet.A s ponekim umiru itave galaksije.Jer, za smrt treba fantazije Stvarala ke fantazije.I smrt je na stvarala ki akt.Na najvi i stvarala ki akt.Stoga, za onog ko nema fantazije, nema ni smrtiJedan od onih retkih slu aja kada postoje delovi koje s rado u preska em ali i poglavlja koja mogu itati beskona no mnogo puta ini mi se da sam je tek nakon drugog itanja vi e zavolela i vi e se pDo Kolumba, s ovjekom su umirala tri kontinenta poslije Kolumba etiri, a jo kasnije pet.A s ponekim umiru itave galaksije.Jer, za smrt treba fantazije Stvarala ke fantazije.I smrt je na stvarala ki akt.Na najvi i stvarala ki akt.Stoga, za onog ko nema fantazije, nema ni smrtiJedan od onih retkih slu aja kada postoje delovi koje s rado u preska em ali i poglavlja koja mogu itati beskona no mnogo puta ini mi se da sam je tek nakon drugog itanja vi e zavolela i vi e se povezala s Ivanom i njegovom filozofijom ivota i smrtiTreba mrziti smrt.Treba pobijati smrt,bez predaha,svim sredstvima,na svakom koraku Treba mobilizirati sve ljudske snage na tu mr nju protiv smrti.Jer u ivotu kao da se i ne radi drugo no samo umire ivot kao da i ne zna i drugo nego nanizati velik, grdan broj umiranja, svojih ro enih i tu ih pa najzad umrijeti, sasvim umrijeti.Prestati do ivljavati ak i umiranjaPoeti ki lepo prikazan odnos istine i la i, ivota i smrti, ljubavi i mr nje, ravnodu nosti i elje, ispunjenih i proma enih sudbina je ipak ono to ini ovu knjigu vrednu itanja, vrednu zanemarivanja onih, ve spomenutih, poglavlja od kojih me je glava zabolelaA putem prema gradu mislio sam emu toliko ure Zar se boje da ne e sti i na svoj dio patnje i gorkih saznanja Za dugih samotni kih solilokvija u bolnici nau io sam da je svaka urba uzaludna i svaki nemir jalov svejedno se do eka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega Svejedno ovjek oba e itav svoj krug Pa na to onda tolika urba


 3. Prerazmišljavanje Prerazmišljavanje says:

  im se rije i pitanje hljeba, trebat e ve jednom ne to u initi, poduzeti jednu golemu, kolektivnu, sveop u akciju protiv smrti Zvani na kritika i ja se ne sla emo ba uvek, al kad se slo imo to bude i u izboru citata.Roman ovaj najlak e bi bilo predstaviti navode i ono ega u njemu nema si ejnu osu, fabulu, linearnost, naraciju, junaka re ju romanesknost u o ekivanom i okamenjenom smislu Imaju i to na umu, poku ala sam da zagrabim u njega umerenoteorijskim sitom, i popi em ono t im se rije i pitanje hljeba, trebat e ve jednom ne to u initi, poduzeti jednu golemu, kolektivnu, sveop u akciju protiv smrti Zvani na kritika i ja se ne sla emo ba uvek, al kad se slo imo to bude i u izboru citata.Roman ovaj najlak e bi bilo predstaviti navode i ono ega u njemu nema si ejnu osu, fabulu, linearnost, naraciju, junaka re ju romanesknost u o ekivanom i okamenjenom smislu Imaju i to na umu, poku ala sam da zagrabim u njega umerenoteorijskim sitom, i popi em ono to se zaka i.Najpre, to ka e Dragan M Jeremi , Desnica uvek upotrebljava ta ne re i Nema re enice u celoj knjizi koja bi, druga ija, bila bolja u ispunjenju namere pisca iako sam Ivan Galeb tvrdi da re uvek izneverava misao i ose aj Tu se odmah mo e odrediti i prema odnosu pisac pripoveda Ivan Galeb jeste Vladan Desnica, ali Vladan Desnica nije samo Ivan Galeb, ve i svi ostali polemi ki glasovi koji se javljaju u epizodama Pesni ki subjekat i sagovornici diskutuju o Bogu, o literaturi, o pojmu ideje, o umetnosti i umetnicima, o strasti, o izboru, o nostalgiji, o ne postojanju stvarnosti, o pozori tu, o do ivljaju prirode, o do ivljaju uop te o tome postoji li uop te kao pojam, o gra anskom dru tvu, o narodu i dr avi u suprotnim taborima, o erosu i smrti, o dobrotvorstvu i zahvalnosti, o volji i elji, o umetnosti i rtvi, o kontradikciji kao posledici imanja li nosti, o zna aju dualiz a ma za stvarnost koja mo e a i ne mora postojati, ali mora oba u isto vreme Miodrag Petrovi Galebov odnos prema jastvu i sva pobrojana meditativno filozofsko senzibilno intelektualisti ka pitanja sumira u zgodnoj sintagmi sondiranje bi a.Desni ine poeti ke pret postavke naizmeni no izgovaraju razli iti Galebovi sagovornici od Galeba samog do pijanca namerenog da izda nau nofantasti ni roman o serumu protiv smrti Da ja pi em knjige, u tim se knjigama ne bi doga alo ama ba ni ta Sasvim skladu sa njima, autor ve tim rasporedom kolokvijalizama i autoreferencijalnim vra anjima na glavni tok itaoca uspeva da provede kroz esejisti no i naizgled preop irno sporedno, i to svim putevima odjednom.Ivan Galeb neprestano promi lja o sebi, koristi svoj li ni usud kao tocilo za ironiju, ne dopu ta itaocu ni da ga sa aljeva, ni da ga napusti Poredi se ta naro ita misaonost s Heseom i Manom, s pravom Biranje pravog vremena za itanje, na alost, mo e se sravniti samo s biranjem lubenice kome se posre i da Prolje a otvori u ta nom ivotnom dobu, u iva e zaista Mi ostali mo emo da se pravimo, ili da priznamo i poku amo opet, ako zlom sre om nismo ve zakasnili


 4. Jelena Jelena says:

  Ako postoji ijedna knjiga koja zaslu uje ocjenu 10, onda su to Prolje a.Na momente te ka za itati, sa digresijama ali taaako dobra Izrasla iz eseja sli no kao Andri eva uprija , fragmentovana i povezana samo biografijom jednog umjetnika, jednog muzi ara koji u bolnici razmi lja o svom pro lom ivotu Roman se upravo i razvija tom asocijativno u koja nas vra a u njegovo djetinjstvo njegova prva prolje a pa sve do onog trenutka kada napokon izlazi u svoje novo prolje e.Suvi no je re i da je Ako postoji ijedna knjiga koja zaslu uje ocjenu 10, onda su to Prolje a.Na momente te ka za itati, sa digresijama ali taaako dobra Izrasla iz eseja sli no kao Andri eva uprija , fragmentovana i povezana samo biografijom jednog umjetnika, jednog muzi ara koji u bolnici razmi lja o svom pro lom ivotu Roman se upravo i razvija tom asocijativno u koja nas vra a u njegovo djetinjstvo njegova prva prolje a pa sve do onog trenutka kada napokon izlazi u svoje novo prolje e.Suvi no je re i da je Desni in stil lijep Na momente podsje a dosta na Isidorine Saputnike ali kod njega ipak vi e prevladava taj nau ni ki, esejisti ki diskurs Mada, imate tu divnih isto umjetni kih poglavlja


 5. Iva Iva says:

  Na nastavi je nismo cjelovitu itali, ali zavr it cu ja to im uhvatim priliku Meni najdra e djelo hrvatskog modernizma Jako mi se svi a ova netradicionalna struktura sa poglavljima koji gotovo ine eseje sa mnogim intelektualnim razmi ljanjima i analizama Upravo sam dovr ila i esej o 17 om poglavlju gdje govori o ljepoti Nisam mogla bolju temu dobiti Tko god ima priliku, barem to nek pro ita DD


 6. Vlatko Vlatko says:

  mirim na mladom proljetnom suncu, i osje am da sad ve ivotu ne treba tra iti drugog cilja ni dubljeg smisla Vedar sun an dan, i kora hljeba, i krpa neba sa akom zvijezda nad glavom i ja ne mogu zamisliti ve e ni stvarnije sre e sve elje ute i ula dremaju, a misli imaju prazni ko ruho i bijele skr tene ruke.


 7. Ivana Ivana says:

  Among the best novels that the intellectual proustian prose has to offer and probably the best Croatian writer of this styleDesnica u ovom romanu govori kroz usta pripovjeda a koji je pretpostavljam vrlo njemu nalik, govori o svojoj poetici, o svome ivotu, o kolopletu svega to sa injava njegov ivot, pa su tako ovdje uklju ena i njegove kratke pri e, koje sam ve itala i koje su mi se svidjele, a koje se za udo dobro uklapaju u ovaj esejisti ki, senzibilizirani, umjetni ki, filozofski tip Among the best novels that the intellectual proustian prose has to offer and probably the best Croatian writer of this styleDesnica u ovom romanu govori kroz usta pripovjeda a koji je pretpostavljam vrlo njemu nalik, govori o svojoj poetici, o svome ivotu, o kolopletu svega to sa injava njegov ivot, pa su tako ovdje uklju ena i njegove kratke pri e, koje sam ve itala i koje su mi se svidjele, a koje se za udo dobro uklapaju u ovaj esejisti ki, senzibilizirani, umjetni ki, filozofski tip proze koja odbija bilo kakve zakonitosti i koja govori protiv uobi ajene pri e odbacuju i tipi an narativni oblik romana kao ne to to je ovjek kao bi e nadrastao, pri a u tipi nom smislu rije i treba biti zanemarena prema rije ima protagonista, ali ipak ovo nije roman sasvim bez pri e i naracije, iako je ta pri a grozni avo isprekidana Kako opisati ovaj roman Ima tu svega kao to sam rekla od poezije do poetike Desnice Glavni junak je Ivan Galeb, violinist i lutalica, zaljubljen u umjetnost, skoro pa pisac,pjesnik i umjetnik, ali bez volje, ne mogu ga to no definirati mo da ne to na pola puta izme u boema i filozofa, koji se sje a svoga ivota dok le i u bolnici, ali za razliku od Prousta on se ne bavi samo prisje anjem, ve se u sve to mije a i dosta sada njosti, a mo da i neke misli o budu nosti, neke nadejako kompleksno djelo, duga ko i op irno opsegom u metafori kom i doslovnom zna enju U dialogu fratra An elka liberalnog fratra koliko god to neobi no zvu alo i Ivana Galeba otkrivaju se mnoge zanimljive stvari,a posebno mi je zanimljivo kako se Ivan opisuje kao netko vi e senzibiliziran nego inteligentan, kao da u toj osjetljivosti le i njegova li nost Desnica je osjetljiv pisac, a ta osjetljivost mo da je ba ono to nazivamo intelektualnost, smatraju i ga inovatorom u hrvatskoj prozi u tom smislu Jo ne to to bih izdvojila je stil, na in na koji Desnica posve uje pozornost svakoj rije i i sveukupno ima ne to jednostavno prekrasno u njegovom jeziku Barem je to moje mi ljenje, a taj stil je ujedno i ono to me se najvi e dojmljivo i privoljelo da se posvetim ovoj knjizi unato tome to sam u stisci sa vremenom trenutno


 8. Nevena Nevena says:

  Divim se ume u sa kojim je Desnica napisao filozofski roman, koji je ipak vrlo dinami an On je ma tovit i gleda na svet i na ljude iz veoma zanimljive perspektive Tera na razmi ljanje i budi razne emocije..


 9. Čedomir Čedomir says:

  Mal ice ste trivijalan u va im mataforama, primijetio bih.


 10. Штрумпфета (Štrumpfeta) Штрумпфета (Štrumpfeta) says:

  1,5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *