Vrijeme koje se udaljava PDF/EPUB ´ Vrijeme koje

Vrijeme koje se udaljava ❮Ebook❯ ➬ Vrijeme koje se udaljava ➭ Author Mirko Kovač – Natus-physiotherapy.co.uk Mirko Kova , poslednji veliki pisac, velike potonule, nestale Jugoslavije, daruje nam, evo, svoje poslednje napisane stranice, svoj knji evni testament Otvara prozor u pro lost na svoj jedinstven, o a Mirko Kova , poslednji veliki pisac, velike potonule, nestale Jugoslavije, daruje nam, evo, svoje poslednje napisane stranice, svoj knji evni testament Otvara prozor u pro lost na svoj jedinstven, o aravaju i na in itaju i jo u rukopisu Vrijeme koje se udaljava, osetio sam onu istu vrstu uzbu enja koje sam osetio itaju i Kova evu prvu knjigu Gubli te i svaku slede u knjigu Vrijeme koje eBook ✓ Kova je u svom celokupnom delu odr ao visok knji evni domet, jedan od najvi ih u knji evnosti u ovom delu EvropeZahvaljuju i Mirku Kova u vreme koje se udaljava postalo je vreme koje nije izgubljeno u maglama i tami pro losti, postalo je vreme koje nam je blisko, vreme koje se vra a Mirko Kova , pisac sa harizmom, pisac velikog dara, izvornog talenta, nastavlja da ivi u svojoj literaturi, zajedno sa svojim udesnim i fascinantnim likovima, na zadovoljstvo brojnih prijatelja i italacaFilip David.


10 thoughts on “Vrijeme koje se udaljava

  1. Daria Daria says:

    Tin, Zagreb, Beograd, Vojvodina Rekapitulacija ivota, me uljudskih odnosa i pro losti Kova pi e isto i lijepo i kada me uljudske odnose s prijateljima i poznanicima secira u najsitnije detalje Roman nije dovr en, nedostaje mu zadnji dio autorovog ivota, onaj u Rovinju, od devedesetih na ovamo Zaustavila ga je bolest Knji evni dijamant udesni u itak itanja.


  2. Mirsen Mutabdzija Mirsen Mutabdzija says:

    Upravo zbog neodoljive ljepote rije i i lako e kojom se pripovijeda, posljednja knjiga Mirka Kova a mijenja tok misli kod itaoca, ine i da se i sama komunikacija itaoca sa okolnim svijetom mijenja u skladu sa melodijom pi evog narativa Odavno nisam osjetio toliku zavisnost od itanja.


  3. Hana Kazazovic Hana Kazazovic says:

    Kakva knjiga ta god bih rekla bilo bi malo Takvu ljepotu rije i nisam do sada srela, a injenica jeste da mi je ovo prva knjiga Mirka Kova a I sigurno ne zadnja, jer jako elim itati i sve ostalo to je napisao Dok saberem utiske pisa u i tekst, a mogu e snimiti i video


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *