[PDF / Epub] ★ Był sobie Polak, Rusek i Niemiec, czyli historie z Europy B ✪ Ziemowit Szczerek – Natus-physiotherapy.co.uk

Był sobie Polak, Rusek i Niemiec, czyli historie z Europy B Dziennikarz, Pisarz I T Umacz Absolwent Prawa I Podyplomowych Nauk Politycznych Wsp Pracownik Czasopism Nowa Europa Wschodnia I Ha Art Laureat Paszportu Polityki 2013 Autor Przyjdzie Mordor I Nas Zje, Czyli Tajna Historia S Owian Tym Razem Zabiera Nas W Podr Po Ca Ej Europie B , Jak Nazywa Kraje Dawnego Bloku Wschodniego Przygody Spisane, Podkoloryzowane Czy Zwyczajnie Zmy Lone , Dziej Ce Si W Przestrzeni Od Berli Skiego Friedrichshain, Przez Wiebodzin I Prag Po Tbilisi, S Dla Szczerka Punktem Wyj Cia Do Rozwa A O Narodach Europy, Ich Cechach Wsp Lnych Oraz R Nicach, Z Naciskiem Na Polsk I Polak W.


10 thoughts on “Był sobie Polak, Rusek i Niemiec, czyli historie z Europy B

 1. says:

  Sam mi d 100% Szczerka w Szczerku Pyszne anegdoty, soczysty j zyk, fraza zamaszysta Boki zrywa mo na i normalnie chce si akapitem za akapitem z ziomami dzieli na fejsie Czyta si chyba nawet lepiej ni Mordor Po cz ci dlatego, e to zbi r felieton w raczej nie pisanych jako jedna sp jna ksi ka, tylko tak sobie to tu, to tam Przez to jest r norodniej, barwniej a pointy je si jeszcze g ciej cho trudno to sobie wyobrazi.Tyle, e jak wspomnia em nie jest jest to materia premierowy wbrew temu, co pisz w zajawce BookRage a zbi r felieton w ju wcze niej publikowanych, w znakomitej wi kszo ci dost pnych zreszt za free w sieci Z 27 rozdzia w raptem trzech...


 2. says:

  Lu na kontynuacja s ynnego Mordoru , okazuje si ode jeszcze lepszym cho trudno w to uwierzy zbiorem historii prze ytych, podkoloryzowanych i zmy lonych przez Szczerka Bardzo ksi ce pomog o rozproszenie , tym razem Szczerek zamiast jednego kraju obje d a spory kawa ek Europy na wsch d od daw...


 3. says:

  Za du o Szczerka w Szczerku.Pierwszych klika opowiada czyta si wietnie jest obserwacja, jest fraza, jest szydera Gdzie w jednej trzeciej zaczynam si troch jednak nudzi t Polsk B i okolicami, czuj c, e rzeczywisto Szczerka zbyt monotonnie przechyla si na jedn i t sam burt W po owie autor zaczyna si powtarza mo e trzeba by o ten zbi r troch okroi , r wnie na przyk ad o wtr ty na temat KK na zupe nie zreszt nie krytym poz...


 4. says:

  Miasteczko nazywa o si Bisericul i wida by o, e wybudowa je inny lud ni ten, kt ry je obecnie zamieszkiwa Rumuni zaj li domy Niemc w Dbali o nie tak, jak umieli Na kruszej cych schodach poniemieckiego ko cio a, na kt rego fasadzie szczerz...


 5. says:

  Za du dawk na raz wzi em, ale te czyta si raz dwa.Trudno powiedzie , gdzie jest granica mi dzy wykszta ciuchem a inteligentem, hipsterem a nonkonformist , obywatelem wiadomym a krytykantem, ale Szczerek po tej granicy je dzi i wrzuca focie na Instagrama Poczyta mo na, je li jest si lem...


 6. says:

  wcale nie kontynuacja mordoru jak pisze wi kszo raczej pre mordor, conajmniej 50% z zebranych tu opowiada , esej w zosta a wcze niej opublikowana w sieci m.in na portalu ha art i jest dost pna po dzi dzie wobec tego wystawiam 3 gwiazdki, bo przez ca y czas lektury towarzyszy o ...


 7. says:

  niestety podczas lektury odnios em wra enie, e autor zwymiotowa na papier ca swoj bezsiln niech ci do polactwa niestety zwymiotowa w spos b jaki robi to zwymiotowane polactwo nie to eby taka tre mnie nie poci ga a, ale w po czeniu z form nie trafi o do mnie w og le.


 8. says:

  Fantastyczne Z hum i przytupem Ci ta ripost point pogania Ale jednak jako ca o niestrawne Raz na jaki czas, co kilka dni, rozdzia sobie przeczyta to tak Jako ksi ka od deski do deski m czy okrutnie.