Mavi Saçlı Kız eBook ´ Mavi Saçlı ePUB í10 thoughts on “Mavi Saçlı Kız

 1. Elif Yıldız Elif Yıldız says:

  nsan z nt den nas l lm yor, anlam yorum ok k r ld m ok z ld m ve de kendimden ok utand m te bu kitab n bana b rakt iz Hayatta hi bir ey birbirimiz kadar nemli de il Bazen unutsak da, her dakika ne kadar m him biliyor musunuz Bur ak, l semi hastas Yeni ya na sadece 4 g n kala aram zdan g m , gitmi Hen z 16 ya ndayken ona verilen ya am hakk yla tamamlam Yapmas gerekeni en iyi ekilde yapm G l msemi , pes etmemi , a k olmu , a lam ve aya a kalkm Ancak kader nsan z nt den nas l lm yor, anlam yorum ok k r ld m ok z ld m ve de kendimden ok utand m te bu kitab n bana b rakt iz Hayatta hi bir ey birbirimiz kadar nemli de il Bazen unutsak da, her dakika ne kadar m him biliyor musunuz Bur ak, l semi hastas Yeni ya na sadece 4 g n kala aram zdan g m , gitmi Hen z 16 ya ndayken ona verilen ya am hakk yla tamamlam Yapmas gerekeni en iyi ekilde yapm G l msemi , pes etmemi , a k olmu , a lam ve aya a kalkm Ancak kader onu bizden, en ok da sevdiklerinden ekip alm nsan n bazen Polyanna c l k oynamaya ihtiyac var nk insanlar her zaman mutlu olamazlar Mutlu olmak istiyorsan z mutlu olmak i in abalay n ve mutlu olacak sebepler bulun Mesela ben, mutlu olmak i in mutlu bir gelece im olaca n d n yorum Bur ak, bu d nyadan gitmi olabilir ama kitab elinize al p okudu unuzda hayatta olmas n , imdi aram zda olmas n ok diliyorsunuz Ben hangi s zlerle ifade edersem edeyim, Bur ak n ya ad hayat ifade edebilir miyim bilmiyorum Tek diyebilece im bu kitab al p okuman z gerekti i.Okuyun ve cesaretin ne oldu unu Bur ak g sterin size Nas l ya an l r onu da anlats n size Bir m r nas l 16 y la s arm Okuyun ve kitapl n z n en g zel yerinde yer a n bu kitap i in yle bir hayat ki, babas na u dizeleri yazd rm Sabaha de in Oturup bekliyorumKaranl ktaBa naKaranl k eylerGelmesin diye


 2. Harmonyofbooks Harmonyofbooks says:

  Sabaha de inOturup bekliyorumKaranl ktaBa naKaranl k eylerGelmesin diye Senelerdir kapa yla kar la t m ve s radan bir roman oldu unu d nd m bu kitab yine yle oldu unu sanarak k t phaneden d n ald m Okumak zere elime ald m zaman g nce t r nde oldu unu g rd m ve i eri ine bakt m zamansa farkl mektup sayfalar ve foto raflarla kar la t m Sonras nda k lt bir eser say lacak kadar bilinen 16 ya nda l semiden hayat n kaybetmi bir gen k z n g nl n n kitaba d n t r ld Sabaha de inOturup bekliyorumKaranl ktaBa naKaranl k eylerGelmesin diye Senelerdir kapa yla kar la t m ve s radan bir roman oldu unu d nd m bu kitab yine yle oldu unu sanarak k t phaneden d n ald m Okumak zere elime ald m zaman g nce t r nde oldu unu g rd m ve i eri ine bakt m zamansa farkl mektup sayfalar ve foto raflarla kar la t m Sonras nda k lt bir eser say lacak kadar bilinen 16 ya nda l semiden hayat n kaybetmi bir gen k z n g nl n n kitaba d n t r ld n rendim Okumaya ufak bir cesaretle ba lad m nk kalbimin ok k r laca n biliyordum Hayat dolu, b y k hayalleri olan, c v l c v l ve harika bir aileye sahip olan Bur ak n g nl n ad m ad m okuyoruz Asl nda uzun zamand r izleme listemde olan Ah Belinda filmini izleseydim Bur ak nceden tan m olurdum nk filmde M jde Ar n karakterinin k z n canland r yormu me er Art k filmi izledi imde de Bur ak belirdi inde i imi bir h z n kaplayacak Kitap ba tan sona h z n dolu ama annesinin mektuplar , babas n n iirleri ve kitab n son sayfas ndaki foto rafla g zya lar m serbest b rakt m Kitab bitirdikten sonra da Bur ak n kitaba evrilen g nl n n sat lar n n l semi hastalar na ba land duyunca iyice mahvoldum Bir g nce kitab oldu u i in, ger ek ya anm l klar okudu umuz i in kitap yorumu gibi bir eyler yazmak ad na bu postu girmiyorum Bur ak n g nl nde s yledi i gibi bizler de her insano lu gibi b yle hastal klar bizim ba m za gelmez, hep ba kalar na olur diyoruz ama ate d t yeri yak yor Herkese okumas n can g n lden neririm.


 3. Burçak Kılıç Sultanoğlu Burçak Kılıç Sultanoğlu says:

  San r m lise haz rl kda okumu tum Okumama sebep k zla ada olmam zd..Sonum benzemesin K z kansere yakalan yor ve g nden g ne t kenirkenki maceralar en son sa n mavi istiyodu kitab n ad ndan da belli oldu u zere, ailesinin z nt leri falan vard hat rlad m kadar yla..Elime ge se tekrar bi g z gezdirmek isterim


 4. Dido Dido says:

  13 ya nda okunacak bir kitap.Oku ve a la.Bu.


 5. Özgün Özgün says:

  Bir g nl k ylesine diye ba lan ld ve belki de ylesine diye ya yodu bi zamanlar hayat Bir s re sonra hayat n ok daha nemli oldu unu kavrad ve ger ekten hayat sevmeyi ba ard ve hastal n yendi ancak ne zaman ki i indeki umut ve sevgi azald o zaman hastal k tekrar n ksetti Bu kitab n h zland r lm zeti belki de bize ok ey anlatmal , ger ekten sevdi imiz ve kretti imiz zaman ya yoruz O zaman ger ekten sevmek ve kretmek dile iyle G nl k yazma iste imi de artt rmad de i Bir g nl k ylesine diye ba lan ld ve belki de ylesine diye ya yodu bi zamanlar hayat Bir s re sonra hayat n ok daha nemli oldu unu kavrad ve ger ekten hayat sevmeyi ba ard ve hastal n yendi ancak ne zaman ki i indeki umut ve sevgi azald o zaman hastal k tekrar n ksetti Bu kitab n h zland r lm zeti belki de bize ok ey anlatmal , ger ekten sevdi imiz ve kretti imiz zaman ya yoruz O zaman ger ekten sevmek ve kretmek dile iyle G nl k yazma iste imi de artt rmad de il hani


 6. Sinem Sinem says:

  Bir insan n ya am na, zel hayat na puan verebilecek biri oldu umu d nm yorum Ama Bur ak n bir ok d ncesi bana yol g sterici oldu Sonunu bilmeme ra men derin bir h z n var i imde.


 7. Burcu& Burcu& says:

  da n k bir odada ya anm l k vard r ben d zeni severdim al i te


 8. Neslihan Neslihan says:

  Huzur i inde uyu Bur ak Bu eseri l semi hastal y z nden 16 ya na 4 g n kala hayat n kaybetmi bir gen k z yazd i in de il g nl k t r nde bir eser oldu u i in puanland rm yorum, puanland rmayaca m.


 9. Ucanreadwithme Ucanreadwithme says:

  Beni en ok etkileyen kitaplardan bir tanesi oldu bu kitap Bur ak iyiki tan d m seni ve rahatl kla s yleyebilirim ki seni asla unutmayaca m.


 10. Öykü Coşkun Öykü Coşkun says:

  Ke ke Bur ak la tan abilseydik ok iyi anla rd k bence


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mavi Saçlı Kız ☆ [PDF / Epub] ★ Mavi Saçlı Kız By Burçak Çerezcioğlu ✩ – Natus-physiotherapy.co.uk Ya am ve l m aras ndaki izgi bazen ok incelebilir Bu izgide ya anan hayatlar vard r Can yak c hayatlar Emek emek b y t len sevgiler vard r Cesaret olmadan tek ad m at lamayacak tehlikelerin i ine soka Ya am ve l m aras ndaki izgi bazen ok incelebilir Bu izgide ya anan hayatlar vard r Can yak c hayatlar Emek emek b y t len sevgiler vard r Cesaret olmadan tek ad m at lamayacak tehlikelerin i ine Mavi Saçlı ePUB í sokar insan Ac ya beklenmedik faturalar kar r En umulmad k anda, renkler de i ir K c k bir ya am n ard nda kalan, insan n kendisinden b y t p sevdi i, korumaya yazg l oldu u ba l l klar vard rBur ak erezcio lu,ya nda l semiden ld nde, cesareti, sevgiyi ve ya am tan yorduBu kitapta, k sa bir ya am n kederini, g zelli ini ac s n , bir sava okuyacaks n zNe yaz kt r ki kurmaca olmayan bir hayat n yk s nBir babaya, bu dizeleri yazd rm bir hayat nSabahlar Hasta uyanman istiyorumHastaysan e erYa yorsun demektir.