Sekizinci Renk eBook Ê Paperback


  Download Book Best Sellers in PDF format ama ve inan lar do rultusunda yanl ya da do ru, ac kl veya g l n pek ok ser vene at ld Ailesi ve arkada lar yla s rt melere girdi Ac , korku, kayg ve d k r kl yla birlikte sevincin, co kunun, a k n ve mutlulu un doruklar nda ya adSonunda bir g n, s rad kimli i ve evrenselli i kucaklayan ya am bilinciyle, yeni renklere a lan g rkemli kap ya ula t."/>
 • Paperback
 • 398 pages
 • Sekizinci Renk
 • Gülten Dayıoğlu
 • Turkish
 • 06 January 2018
 • 9754057447 Edition Language Turkish URL

10 thoughts on “Sekizinci Renk

 1. Dilek Zehra Dilek Zehra says:

  Kitab okuduktan sonra, daha felsefenin ne demek oldu unu bilmedi im bir ya ta oldu um halde, felsefe okumaya karar vermi tim ve onca zaman sonra d nd m doland m u an felsefe y ksek lisans yap yorum te yle bir kitap.


 2. Luna Universe Luna Universe says:

  G lten Day o lu nun dilini seviyorum Kitapta gayet ak c yd Fakat onun kitapta yozla m olarak tabir etti i g nl k T rk e konu ma diline ylesine al m m ki Cep telefonunun olmad d nemlerde, hatta arayan n numaras n n ev telefonunda kmad ve ankes rl telefon kartlar n n kullan ld d nemde ge en bir kitap okumaksa ger ekten ok ho uma gitti Hem bu kadar yak n m, hem bu kadar a inay m, fakat bir o kadar da yabanc y m Ger ekten ok ho tu.


 3. Zeynep Zeynep says:

  herkes ocukluk y llar nda okumas na ra men benim i in oook ge kal nm bir kitapt.ortaokul y llar nda okusam da be enmezdim gibi hissetsem de duygular m ne olurdu emin de ilim ama evremde kitab n hitap etti i kitleye tavsiye edecegim bir kitap de il nk baz b l mlerini abart l baz b l mlerini de yetersiz buldu um bir kitap oldu.


 4. Zeynep Zeynep says:

  Kitap tek kelime ile muhte emdi G lten Day o lu nun kitaplar n n hepsi zaten ok m thi oluyor herkese tavsiye ederim


 5. Nergiz Nergiz says:

  Tam hat rlam yorum fakat 12 13 ya lar mda okudu um bir kitapt O kadar ok be enmi tim ki bu yorumu yazmay kendime bor bildim lk defa b yle ergenlik, gen k zl k i eren bir kitap okuyordum belki de o y zden bu kadar akl mda kalm Her neden bilmem ama iyi ki de kalm akl mda Ela isminde bir gen k z anlat yordu Baz ergenlik sorunlar vard Ba ndan ge en g zel, e lenceli, umutsuz, hayal k r kl ve ilk a k gibi bir s r olay vard r kitapta De i ik fikirleri vard r Ela n n ve g k ku Tam hat rlam yorum fakat 12 13 ya lar mda okudu um bir kitapt O kadar ok be enmi tim ki bu yorumu yazmay kendime bor bildim lk defa b yle ergenlik, gen k zl k i eren bir kitap okuyordum belki de o y zden bu kadar akl mda kalm Her neden bilmem ama iyi ki de kalm akl mda Ela isminde bir gen k z anlat yordu Baz ergenlik sorunlar vard Ba ndan ge en g zel, e lenceli, umutsuz, hayal k r kl ve ilk a k gibi bir s r olay vard r kitapta De i ik fikirleri vard r Ela n n ve g k ku a nda 7 de il de 8 renk oldu una inan r Ad da buradan gelir iddetle tavsiye ederim Okunmal


 6. Gamze Uysal Gamze Uysal says:

  Kitab n kapa m beni ekmi ti yoksa t m arkada lar m n bu kitab okumas mu hat rlam yorum G lten Day o lu nun e siz kaleminin izlerini bu kitapta hayli g r yoruz Lise y llar nda okunmas gereken kitaplar aras nda


 7. Burcu Ünal Burcu Ünal says:

  G lten Day o lu okumak i in art k ya l y m san r m.


 8. Ana-ogul Ana-ogul says:

  6 s n fa giderken okumu tum ve soluksuz bir bi imde okumu tum Ergenli e yeni giren bir k z i in tavsiye edilecek okumay sevdiren eserleden biri GR EKTEN OK ETK LENM T M.


 9. Deniz Kibar Deniz Kibar says:

  Okuma al kanl n bana kazand r p beni kitaplarla dost yapan , hayat m renklendiren bu kitap benim i in her zaman ok ayr bir yere sahip olacak D


 10. Müge Müge says:

  ok eskiden okudu um, o zamanlar zevk ald m, imdiler de birtak m noktalarda abart l , birtak m ba ka noktalarda ise yavan buldu um kitap.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sekizinci Renk✰ [BOOKS] ✸ Sekizinci Renk By Gülten Dayıoğlu ✽ – Natus-physiotherapy.co.uk Ela s radan t ve ele tirilere uyarak ya ama yumu ak ini yapmak istemiyordu Hayat deneyerek, kal pla m kurallar a p zg r ve s rad bir kimlik edinmeyi ama l yorduO, ok renkli d ler kuruyordu rne in, g k Ela s radan t ve ele tirilere uyarak ya ama yumu ak ini yapmak istemiyordu Hayat deneyerek, kal pla m kurallar a p zg r ve s rad bir kimlik edinmeyi ama l yorduO, ok renkli d ler kuruyordu rne in, g kku a n n sadece yedi renk oldu una inanm yordu nsano lunun g zlerini b r yen ba nazl k perdesi y rt ld nda, yepyeni renklerin ortaya kaca na y rekten inan yorduOrtaokul ve lise y llar nda, bu ama ve inan lar do rultusunda yanl ya da do ru, ac kl veya g l n pek ok ser vene at ld Ailesi ve arkada lar yla s rt melere girdi Ac , korku, kayg ve d k r kl yla birlikte sevincin, co kunun, a k n ve mutlulu un doruklar nda ya adSonunda bir g n, s rad kimli i ve evrenselli i kucaklayan ya am bilinciyle, yeni renklere a lan g rkemli kap ya ula t.


About the Author: Gülten Dayıoğlu

Day o lu completed her education at Be ikta Atat rk Anadolu Lisesi and also attended the Istanbul University Faculty of LawIn third grade, her teacher realized that she had immense writing skills and at the age of , one of the stories she wrote was published in a local newspaper in Since then, she has written books for children and teenagers.